متن وقف نامه امیر نظام

وقف‌نامه حسینقلى نظام قراگوزلو

اهالى کبودراهنگ و رعایاى سایر دهات من سابقه دارند که چند سال قبل همان طورى که امشب در مسجد کبودراهنگ بیاناتى مى‌نمایم سابقاً هم در مسجد اینجا این بیانات را نموده و خیال داشتم در همان زمان نیت خودم را عملى نمایم. پیش ‌آمد گرفتارى باعث تاخیر شد ولى فعال که خداوند تعالى مجال براى اقدام کرامت فرموده و به مصداق و فی‌الاخره مقصود خودم را در حضور اهالى اقرار مى‌نمایم. تمام دارایى من از املاک تهران و املاکى که در خاک خمسه دارم و خانه و اثاثیه خانه کبودراهنگ و علاقه شهر همدان و خانه تهران و املاک ضیاء‌آباد و عدل‌آباد و مظفریه واقع در بلوک غار طهران مطابق صورت‌هاى معینه در دفتر من و دفاتر مملکتى با استثناى اثاثیه طهران من وقف امور خیریه در کبودراهنگ و سایر املاک همدان من است که عایدات از هر جهت که به ترتیب زیر به مصرف برسد و عمل نمایند:

1_ تولیت و نظارت در حیات خودم با خودم خواهد بود و نصف عایدات حق التولیه و نظارت خودم است بعد از من این حق التولیه و نظارت حق کسى نخواهد بود و به شرعى که در زیر معین است مباشرین موقوفه حقوق خواهند برد امید داریم انشاءالله تا زمانى که حیات دارم در اجراء این وقف‌نامه غفلت نکرده و به حدى که میسر باشد منظور و مقصود را عملى نمایم.

2_ بعد از من اهالى کبودراهنگ باید سه نفر از اهل کبودراهنگ را با اکثریت آرا براى مدیریت املاک و جمع‌آورى عایدات انتخاب نمایند. این انتخاب هر دو سال یک بار باید تجدید شود هرگاه قبل از انقضاى دوسال از مدیران فوت شود رعایا باید بجاى کسى که فوت نموده است مجدداً انتخاب نمایند.

3_ دو نفر رؤساى وقت بانکهاى ملى ایران و شاهنشاهى شعبه همدان سمت نظارت و تفتیش این موقوفه را دارند هر یک از آنها تغییر نماید رئیس جدیدى که به ریاست بانک منسوب مى‌شود همین سمت را در امور موقوفه خواهد داشت و حق دارند یک نفر شخص امین از اهالى محل یا خارج را به سمت ریاست مدیریت که در ماده 2 ذکر شده با حقوق عادلانه که به ضرر موقوفه تمام نشود تعیین نمایند و نیز حقوق سه نفر نامبرده که در ماده 2 را رؤساى بانک‌هاى نامبرده به قدرى که صلاح بدانند تعیین نمایند.

4_ حقوق دو نفر نظارت و تفتیش رؤساى بانک‌هاى نامبرده در ماده 3 صدى دو از کلیه عایدات خواهد بود که به طور ماهانه دریافت نمایند. هر گاه مایل به قبول این نظارت و تفتیش یا مقررات ادارى اجازه این سمت را به آنها ندهد استعفاء نمایند از رؤساى کل بانک‌هاى ملى ایران و شاهنشاهى مرکز (دار الخلافه) درخواست مى‌نمایم بجاى آن دو نفر دو شخص امین با همین حقوق صدى دو از کلیه عایدات یا مبلغى که عادلانه باشد و صلاح بدانند براى نظارت و تفتیش امور این موقوفه معین و منصوب فرمایند.

5_ هر گاه در آتیه بانک‌هاى ملى ایران و شاهنشاهى تغییر نمایند یا اسامى آنها عوض بشود یا بانک دیگرى جانشین آنها در مرکز (دار الخلافه) و شعبه آنها در همدان بشود حق نظارت و تفتیش را به طوریکه نوشته شده خواهند داشت.

6_ کلیه مصارف موقوفه باید به موجب چک که قبلاً با امضاء دو نفر از مدیران و یک نفر ناظر باشد از بانک دریافت بشود و مصارف را به املاک و محل حواله نمایند.

7_ کلیه عایدات این موقوفه باید از هر جهت همیشه تحویل نمایندگان بانک‌هاى نامبرده شود.

8_ حساب کلیه عایدات هر ده روستا بجزء در آخر سال باید چاپ و حساب کلیه مصارف هم چاپ بشود و در تمام دهات این موقوفه پخش به طوریکه عموم رعایا بدانند عایدات هر ده روستا از بابت چه بوده و جمع کل عایدات چه مبلغ و به چه مصرفى رسیده است.

9_ کلیه موقوفات از ملک مزروعى و قنوات ذخیره باید همیشه دایر و آباد نگاه داشته شود.

10_ در کبودراهنگ باید از عایدات مریضخانه ساخته شود و بناى خوب و اجزاء و دوا و غذا و لوازم جراحى مریض همیشه مرتب باشد و عموم فقراى دهات و رعایاى من باید معالجه بشوند.

11_ مدارس و مساجد و حمام‌ها در کبودراهنگ و سایر دهات من همیشه باید تعمیر و دایر نگاه داشته شود.

12_ دارالایتام و مدارس شبانه‌روزى براى فقرا به نحوى که صلاح بدانند و اقتضاء نماید تاسیس نمایند.

13_ به فقرا کبودراهنگ و سایر دهات من از حیث خوراک و لباس کمک نمایند.

14_ ماهى چهارصد ریال که یکساله آن چهار هزار و هشتصد ریال مى‌شود براى مصارف و نگهدارى مقبره مرحوم حاجى ‌محمدخان و مصطفى قلى‌خان قراگزلو (اعتماد السلطنه) که در تبریز است بپردازند و نیز ماهى چهار صد ریال که یک ساله چهار هزار و هشتصد ریال مى‌شود براى مصارف و نگهدارى مقبره والد حاج عبداله خان قراگزلو و والده مرحومه فاطمه جهان خانم که در حضرت عبدالعظیم مدفون و مقبره مخصوص دارند برسانند.

15_ همه ساله مبلغ چهل هزار ریال در کبودراهنگ در ماه محرم وصفر به مصرف روضه و تعزیه‌دارى حضرت سید الشهداء (ع) برسانند.

16_ املاک مزروعى را هیچ وقت نباید اجاره بدهند مدت اجاره خانه یا مستقل هم نباید بیشتر از دو سال باشد.

در تاریخ که 24 اسفند ماه هزار و سیصد و بیست و دو است املاک و علاقجات خود را بشرح 16 ماده وقف نمودم و صیغه جارى شد.

بسى ورقه از این وقف‌نامه به دست هریک از رعایاى کبودراهنگ که اسامى آنها از قرار زیر است:

نادعلى معصومى _ عبدالله پیوندى _ خدمت کردى _ لطف الله اسدى _ گلشن هاشمى_ ایمان سلطانى_ سلیمان حمیدى_ ولى‌الله مولایى_ فغان سازجینى_ محمد مولایى_ دیدار هاشمى_ اکبر هاشمى_ آقا حسین نجفى_ لطفعلى مولایى_ سیدتراب جعفرى_ دادعلى محبعلى‌ئى_ حیدر مظفرى_ على‌حسین طهماسبى_ على‌آقا قیطاسى_ نورعلى کرمى_ ولى‌الله بقالى_ خیرعلى همتى_ على‌بگ گمارى_ عزت سادلجى_ حمدالله جبارى_ حاج رمضان همتى_ عشقعلى صالحى_ عبادالله شعاعى_ احمد ساعدى سپرده شد. چند ورقه هم در محل‌هاى مطمئن دیگر محفوظ خواهد بود.

                                                                           حسینقلى نظام قراگزلو 1322

/ 1 نظر / 12 بازدید

سلام آقای جمشیدی شما این مطلب رو از چه منبعی نوشتید؟ آیا اصل یا کپی این وقف نامه رو در اختیار دارید؟؟