مکاتبات قدیمی کشاورزان کبودراهنگ

دو نمونه از درخواست کتبی و استشهاد محلی زارعین شهرستان کبودراهنگ که هر کدام مربوط به یکی از روستاهای شهرستان میباشد .به جهت اعلام نارضایتی در خصوص افزایش بهره مالکانه مرحوم امیر نظام قراگوزلو   . (پائیز 1331 خورشیدی)

/ 0 نظر / 118 بازدید